หน้าหลัก


สื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์วิชาปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับคอมพิวเตอร์


รหัสวิชา

 • 09-105-363

ชื่อวิชา

 • การปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 • (Human-Computer  Interaction)

คำอธิบายรายวิชา

 • การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คำอธิบายรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบอินเทอร์เฟสที่เกี่ยวข้องศักยภาพของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ระบบการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา รูปแบบการปฏิสัมพันธ์แหลักการออกแบบที่มองเห็นได้  แบบจำลอง การอินเทอร์เฟสของผู้ใช้ และเครื่องมือที่นำมาพัฒนาผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ วางแผนในการใช้เทคโนโลยี การนำมาปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผลกระทบปรากฎออกมาในเชิงบวก

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา  

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

การตัดเกรดเพื่อประเมินผล

 • รายงานครั้งที่ 1  เอกสารรายงาน  10%  การนำเสนอ  10%
 • สอบปลายภาค  30%
 • รายงานครั้งที่  2  เอกสารรายงาน  25%  การนำเสนอ  10%
 • เข้าชั้นเรียน  5%
 • การบ้าน  10%

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

 • รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  

 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 / นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ รูปแบบการสื่อสารระหว่างกัน ได้
 • นักศึกษาสามารถออกแบบพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ได้
 • นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ ในการนำไปใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัลที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

คณะผู้จัดทำสื่อการสอน

 • นางสาวศิริวิมล  สว่างยิ่ง
 • นางสาวกาญจนา  น้อยคำมี
 • นางสาวมนทกานต์  โกรัมย์
 • นางสาววรารัตน์   อ่ำอ่อน