โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสกหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล และ ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ เป็นวิทยากร สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสกหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล และ ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ เป็นวิทยากร

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?epa=SEARCH_BOX

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2498

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 โดยแบ่งเป็นกลุ่มการประกวด 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ และกลุ่มคณิตศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?epa=SEARCH_BOX

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2487

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับดร.พงศกร สุนทรายุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?epa=SEARCH_BOX

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2484

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบรางวัลในโครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวนทีมเข้าแข่งขัน 24 ทีม -รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาลัย – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 2. กลุ่ม STEM จำนวนทีมเข้าแข่งขัน 14 ทีม – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 3. กลุ่มคอมพิวเตอร์ จำนวนเข้าแข่งขัน 14 ทีม – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 4 กลุ่มคณิตศาสตร์ จำนวนเข้าแข่งขัน 14 ทีม – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2169820559793697&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2494

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยะวงศ์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2168284949947258&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2475

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global inclusive Leadership Week in China and Thailand ระยะที่ 1 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2562 ณ เมือง Zhenjiang สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2168258196616600&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2472

กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/ct.comtech/

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2490

กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาแสเดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู็ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา สร้างรักความอบอุ่นระหว่างครูอาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชา ในวันที่ 28 มิถุยายน 2562

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-217423258439544/?__tn__

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2481

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม:http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79927

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2468

การประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79882

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2465