การอบรมลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์

อาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ และอื่นๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 1 สาขาวิชาต่างๆ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2685

โครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory)

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์พลวัฒน์ จินตนาภรณ์ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง และ อาจารย์ดุลยภพ วัฒนานนท์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร (นักศึกษาและเจ้าหน้าที่) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในโครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92803 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2679

เปิดรับสมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปี2563

มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ #ครอบครัวคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี ….คณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีเชิญทางนี้จ้า สนใจสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้…เจอกันใน TCAS 1 รอบ Portfolio 2 – 16 ธันวาคมนี้ >>>สมัคร>>>ตรวจสอบคุณสมบัติ>>>>> รับเลย รออยู่นะคะ

ติดตามได้ที่: https://web.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2682

การสอบสัมภาษณ์โควตา ปวช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โควตา ปวช.  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST-1805

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=23082

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2676

การะประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 –2580 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 –2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2674

การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ห้วหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมภาควิชาฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2670

ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดผลงาน

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดผลงานสหกิจฯ -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะ (ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562) โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2667

การแนะแนวศึกษาต่อในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้่วประเทศ โดยคณะฯ มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สาขาวิชาต่างๆ ให้กับสถานศึกษาดังกล่าว เมือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2404041353038282&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2660

นักศึกษาสหกิจต่างประเทศรายงานผลการออกสหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัยและอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร ได้นำนักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิชาชีพและไปปฏิบัติสหกิจ ณ ต่างประเทศ เข้าร่วมรายงานผลการออกปฏิบัติสหกิจต่างประเทศต่อคณะกรรมการกองทุน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี โดยมีนักศึกษาจำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายวชิรวิทย์​ วรรณสุทธิ์ ภาควิชาเคมี ฝึกประสบการณ์ ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่นโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย และ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล เป็นผู้ประสานงาน 2.นาย ชนินทร์ รัตนโกสุม 3.นายเทพพิทักษ์ นันทนังกุล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝึกประสบการณ์ ณ Kagawa College ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร เป็นผู้ประสานงาน

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2404031906372560&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2657

กิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับสาขาวิชา เมื่อณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2396430520466032&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2654