ต.ค. 11

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181011comsci_11นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1311 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70537

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1763

ต.ค. 10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20181010coopmath_10นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70131

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1761

ต.ค. 10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20181010coopstatนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70081

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1759

ต.ค. 09

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา

20181009coopIT_04นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70006

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1756

ต.ค. 08

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำเสนอสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181009math_36นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายกิตติชัย พุ่มไม้ นางสาววราภรณ์ กล่ำคำ และนางสาวดวงสุดา ผลบุญ ได้นำเสนอสื่อการเรียนรู้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6/1 และนำเสนอสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6/2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย อาจารย์ผู้สอน ดร.กมลรัตน์. สมบุตร ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นมีความน่าเรียนน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561

ภาพเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69963

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1754

ต.ค. 08

กิจกรรมแนะนำการกรอกเอกสาร (สก.) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

20181008coopmath_14งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะนำการกรอกเอกสาร (สก.) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1910 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70217

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1751

ต.ค. 05

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจาก ITE

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย กับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1764997990275958

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1773

ต.ค. 05

กิจกรรมแนะแนวการกรอกเอกสาร(สก.) นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะนำการกรอกเอกสาร(สก.)รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีอาสาสมัครมาแนะนำในการรับสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเข้ามูลนิธิ World Camp ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่เติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1766263523482738

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1771

ต.ค. 05

โครงการปัจฉิมและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา โดยมีการแสดงเต้น The Righteous Star รับชมวิดีทัศน์แนะนำ IYF การแสดงวัฒนธรรมอินเดีย และวิดีทัศน์แนะนำ World Camp ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1766277726814651

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1769

ต.ค. 01

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ดูงาน บ.Aware Corporation Ltd.

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd. และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ Development Software และการ Testing Software ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ บริษัท Aware Corporation Ltd.,

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1761032354005855

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1777

Older posts «