กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ST 1-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104216

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3182

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104027

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3179

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประเภทองค์กรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประเภทองค์กรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธี จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103957

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3176

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดสถาบันการศึกษาและอาชีพสู่อนาคต ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดสถาบันการศึกษาและอาชีพสู่อนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103944

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3173

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชา เพื่อเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชา เพื่อเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -15.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103906

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3170

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ และตลาดนัดแรงงาน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะต่างๆ เข้าร่วมบรรยายแนะแนวการศึกษา ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103935

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3167

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา ศิริกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา ศิริกูลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น“ข้าราชการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย” ประเภทสายอำนวยการ ประจำปี ๒๕๖๓

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3194

แสดงความยินดีกับ นางอิศมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางอิศมาภรณ์ ทองอุ่นเรือนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น“ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย” ประเภทสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๓

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3191

แสดงความยินดีกับ อาจารย์วาสนา ทองกำแหง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วาสนา ทองกำแหงที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น“พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับคณะ” ประเภทสายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3188

แสดงความยินดีกับ นางสุรีย์พร ล่าจำปา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสุรีย์พร ล่าจำปาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น“พนักงานราชการดีเด่น ระดับคณะ” ประเภทสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๓

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3185