พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ST1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99812

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2911

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการ Basic Python Programming: การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST-1304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม :https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.2977000435742368

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2905

โครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานทะเบียน ตารางเรียน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม D-Learn Microsoft Team บรรยายแนะนำการเรียน ที่ประสบผลสำเร็จในยุค 4.0 กิจกรรมนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST1-905 และ ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.2966452036797208

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2901

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จาก มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99646

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2908

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จาก มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จาก มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.2945191362256609

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2898

การประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนฯ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.2944822955626783

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2895

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (วิทยาการคอมฯ)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยะวงศ์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.2926948484080897

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2892

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิตประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษ

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98816

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2889

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาออนไลน์ในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาออนไลน์ในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98598

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2886

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99266

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2883