โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติฯ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT) ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BIG DATA การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อ “GAME DESIGN TECHNIQUE: DEPTH VS COMPLEXITY” โดยอาจารย์สรวิชญ์ โมกขาว อาจารย์โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี นิทรรศการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม “บัวสายพันธ์ไทย” บูรณาการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดโปสเตอร์โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี และการตอบคำถามชิงรางวัล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนพรรษา มทร.ธัญบุรี

https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1994778190631269 ภาพเพิ่มเติม:

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2297

การประชุมวางแผนร่วมกับบริษัท Metro System

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer ซึ่งจะจัดอบรมรุ่นแรก ในวันที่ 1-12 เมษายา 2562 นี้ เพื่อสร้างนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server Admin.) โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้นนี้และผ่านการทดสอบ จะได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั่วประเทศ และได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วมกันแบบ Work Integrated Learning และการลงนามข้อตกลงทางด้านวิชาการต่อไป

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1994721610636927

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2294

บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้ารับสมัครงานโปรแกรมเมอร์

บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้าแนะนำตำแหน่งงานของบริษัทและรับสมัครโปรแกรมเมอร์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1993426964099725

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2291

โครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1991351304307291

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2288

คณบดีพบปะนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบนักศึกษาภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาของคณะฯ และให้เกียรติ มอบติ้งและเนคไท ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1989886071120481

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2284

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1986206701488418

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2281

กิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช บึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านลุงเล็ก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ความชื้นกับมอดข้าว โดยทีมวิทยากรจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ ดร.เดี่ยว อภัยราช ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัส บุณยธรรมา และดร.อำพล ใจรักษ์ เป็นผู้ให้ความรู้ และกิจกรรม เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ Market Place โดยทีมวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาจารย์คงเทพ บุญมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และกิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดยมีผู้ใหญ่เล็ก พวงต้น คุณวนิดา กิตติวัธนา และคุณวัฒนา กิตติวัธนา เป็นผู้ให้ความรู้ในการหว่านสารอาหารเสริมพืชในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1984818064960615

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2278

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและผู้นำเชียร์ในการจัดทำกิจกรรมรับน้องฯ

ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำทีมผู้นำนักศึกษาภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ และทีมผู้นำเชียร์ เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและผู้นำเชียร์ในการจัดทำกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย และโรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1984816548294100

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2275

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯกับงานศิลปะวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : การย้อมจีวรพระด้วยสมุนไพรเพื่อลดการรบกวนจากแมลง ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ วัดปัญญานันทาราม

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1983555898420165

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2272

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ รร.พระปริยัติธรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1983144275127994

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2269