เม.ย. 24

เว็บมาสเตอร์น๊อตจากเว็บไซต์ metalbridges.com และรายการโอตาคุแลนด์ ถ่ายทำรายการสัมภาษณ์ โปรเจคสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180423comsci_72

คุณจารุสิทธิ์ เป็งกาสิทธิ์ หรือ เว็บมาสเตอร์น๊อตจากเว็บไซต์ metalbridges.com และรายการโอตาคุแลนด์สื่อด้านเกมส์ การ์ตูน ของเล่น อุปกรณ์ไอที มาถ่ายทำรายการสัมภาษณ์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และเยี่ยมชมโปรเจคยูนิคอร์นกันดั้ม Unicorn Gundam โครงงานวิจัยต่าง ๆ ภายใน LAB ทั้งระบบแขนกลสำหรับผู้พิการ ระบบจดจำใบหน้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ระบบวิเคราะห์การฟักตัวของไข่ด้วยการประมวลผลภาพ ระบบตู้ยาอัตโนมัติ และระบบชุดช่วยพยุงการเดินสำหรับสุนัขพิการโดยมาถ่ายทำบันทึกเทป EP.1 สำหรับการพัฒนาระบบควบคุมสมองกลแบบฝังตัวสำหรับหุ่นโมเดล กรณีศึกษา Mobile Suit Gundam Unicorn เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้อง STEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถติดตามและรับชมได้เร็ว ๆ นี้ ทาง YouTube และรายการ OTAKULAND

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/64212

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1680

เม.ย. 18

งานบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180418sci

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้อง ST-1 801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/63910

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1677

เม.ย. 09

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20180409math_02

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/63879

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1674

เม.ย. 09

การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180409MCS_07

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้อง ประชุม ST- 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/63864

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1671

เม.ย. 07

กิจกรรมทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180407IT_22

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 3 และ 7 เมษายน 2561 ณ ห้อง ST- 1801 (ทฤษฎี) และ ST -1809 (ปฏิบัติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/63833

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1668

มี.ค. 31

โครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฎฐ บุญด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติ บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติสำหรับงานทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และได้รับเกียรติจากคุณสถิตย์ พันแสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติเพื่อการปฎิบัติงาน” คุณอรรถวัฒน์ คำชื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระบบข้อมูลบุคคล บริษัท รีเทลลิงค์ จำกัด คุณสุรเชษฐ ทองโฉม เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด คุณคณิตา สุดจิตร์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้า กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร บรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังและความต้องการของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ตามบริบทของงานในสถานประกอบการ” อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางสถิติเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ” และอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์ บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางสถิติเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/63409

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1665

มี.ค. 29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

20180329coopsci_57

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดงาน

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/63373

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1662

มี.ค. 26

การนำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

20180326IT_04

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ นำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 , ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/62778

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1659

มี.ค. 24

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช.

20180324IT_03

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 รับกลุ่มผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 805 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/62768

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1656

มี.ค. 23

บรรยายพิเศษ “Show & Share Netpie I/O 2018” และ “START UP NETPIE”

20180323Netpie I-O _42

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาพิเศษบรรยาย หัวข้อ “”Show & Share NETPIE I/O 2018” และ “START UP NETPIE” โดย อาจารย์ศุภณัฐ ธัญญบุญ วิทยากรพิเศษบรรยาย ส่วนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาการสารสนเทศของโลกปัจจุบัน และเรียนรู้แนวทางการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ รป 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/62855

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1653

Older posts «