ก.ย. 08

โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “การใช้ชีวิตในต่างแดน”

20180908uii_18

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “การใช้ชีวิตในต่างแดน” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของ University Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69502

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1746

ส.ค. 19

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32

20180819congratulate_140ว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68516

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1743

ส.ค. 11

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

20180811sci_308

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1741

ส.ค. 08

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

20180808sci_20ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68198

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1739

ก.ค. 19

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

20180719sci_146คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักวิจัยดีเด่น อาจารย์ และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 19กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66674

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1737

ก.ค. 06

พิธีผูกข้อมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180706sci_05พิธีผูกข้อมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67469

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1722

ก.ค. 06

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้าน AI และ IoT (ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง)

20180706IOT_111ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการทางด้าน AI และ IoT (ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง) และนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อการเรียนการสอนและการดำเนินงานวิจัยทางด้าน Artificial Intelligence และ Internet of Things (Ai2OT) และแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก Vice President Lung-Jen, Wang จาก National Pingtung University มาพูดเกี่ยวกับการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนทางด้าน IoT และให้คำแนะนำในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้นำ และการสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1311 (Ai2OT) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67161

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1718

มิ.ย. 14

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

20180614sci_77คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทฐานะของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงทราบข้อมูลบริการ สวัสดิการ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ ของคณะแก่นักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66512

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1715

มิ.ย. 14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

20180614stat_09คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์สมสมัย เจริญสุข ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66567

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1713

มิ.ย. 13

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

201806013math_37คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66469

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1710

Older posts «