ประกาศ !!! ผลการตัดสิน รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1219

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคม คุณภาพอย่างยั่งยืน (RMUT Driving toword Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1132

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) จาก China Association of Inventions (CAI) ประเทศจีน

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1127

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 9 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ เรื่อง การทำกาวติดรองเท้า

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1124

สรุปความเชื่อมโยงของแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2564

ที่มา บัณฑิต อินณวงศ์

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1120

SWUDiscovery

SWUDiscovery คือ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสืบค้นครอบคลุมอะไรบ้าง

 1. ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีให้บริการในห้องสมุด
 2. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
   2.1 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ: ได้แก่ ทรัพยากรหรือฐานข้อมูลที่บอกรับ ซื้อ พัฒนาขึ้นเอง หรือที่มีสิทธิ์เข้าใช้ ซี่งจะให้เอกสารฉบับเต็มตามสิทธิ์ ขอบเขต หรือประเภทของฐานข้อมูลที่บอกรับ
   2.2 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก: ทรัพยากรในกลุ่มนี้เป็นทรัพยากรประเภท Open Access ซึ่งจะแสดงผล ที่เน้นบทคัดย่อมากกว่าฉบับเต็ม

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1117

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุน 21 กลุ่มเรื่อง

วช.เปิดรับทุน 21 กลุ่มเรื่อง หมดเขต 31 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด www.nrms.go.th

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1112

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษโดยใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนสำหรับตรวจวัดไฮโปรเซนทีน โดยมี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (11th RMUTNC) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82080

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1068

การยกระดับวารสารเข้าสู่มาตรฐานสากล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1043

จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล SJR ที่มีค่าควอไทล์ ระดับ 1 และ 2

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1040