Science and Technology RMUTT Journal

About the Sci&Tech RMUTT J.
SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL (Sci. & Tech. RMUTT J.), is a peer-reviewed journal (Editorial Board) covering all areas of science and technology, launched in 2011.

Instructional Template

(แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี)

(An original article submitted to the Science and Technology RMUTT Journal)

ISSN: 2229-1547
Start year: 2011 
Language:
 English/Thai
Publication fee: Free of Charge 
Free access: Immediate 
Issues per year: 2 Issues (1st issue: January-June ; 2nd issue: July-December)

 

SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL

The purpose of Science and Technology RMUTT Journal, Rajamangala University of Technology Thanyaburi is to disseminate knowledge and research in science and technology and to promote research to benefit society.

Focus and Scope

The Science and Technology RMUTT Journal (Sci. & Tech. RMUTT J.), is a peer-reviewed online journal covering all of science and technologies, including multidisciplinary and emerging areas. Main research areas include the following areas of research (but are not limited to):

 • Biology and Applied Biology
 • Chemistry and Applied Chemistry
 • Physics and Applied Physics
 • Information and Communications Technology
 • Mathematics and Applied Statistics
 • Miscellaneous (Applied Science)

Article Types

Sci&Tech RMUTT J. publishes both a research paper and a review paper.

Review Process : Double-blind peer review (2-3 reviewers per article)

ประกาศ 

เรียน ผู้ส่งบทความทุกท่าน ขอความกรุณาใส่ชื่อผู้เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาไทย และใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัย ให้ครบทุกท่าน

Publication Ethics

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบใหม่ๆ ระหว่างนักวิจัย และผู้อ่านจากภายนอก ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและระดับนานาชาติ กองบรรณาธิการวารสารมีนโยบายและดำเนินการตาม Publication Ethics (จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของบทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ และบทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมิน เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duty of Authors)  มีรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่ส่งเข้ามาในระบบนั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย ไม่แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล
 3. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานของตัวเอง รวมทั้งต้องจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
 4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้
 5. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
 6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนสนับสนุนในการทำวิจัยนี้
 7. ผู้นิพนธ์ต้องต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duty of Editors) มีรายละเอียดดังนี้

 1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการวารสารต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้นิพนธ์ แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความและหลังระยะเวลาของการประเมินบทความ
 3. บรรณาธิการต้องตัดสินใจเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความสำคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับเป้าหมายและขอบเขต (Focus and Scope) ของวารสารเป็นสำคัญ
 4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
 5. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ซ้อนทับกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน หรือทีมผู้บริหาร
 6. บรรณาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบด้านการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจัง
 7. หากพบว่าผู้นิพนธ์คัดลองผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องระงับกระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีโดยกระทำผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อขอคำชี้แจง เพื่อประกอบการตัดสินใจในลำดับต่อไป

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมิน (Duty of Reviewers) มีรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งมา ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 2. หลังจากที่ได้รับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารแล้ว หากผู้ประเมินเห็นว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นิพนธ์ในรูปแบบใดก็ตามที่จะส่งผลให้การประเมินไม่เป็นกลาง ให้แจ้งกองบรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
 3. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ และควรปฏิเสธการพิจารณาประเมินบทความในสาขาที่ตนเองไม่ถนัดหรือไม่มีความเชี่ยวชาญ
 4. ผู้ประเมินบทความควรต้องระบุผลงานวิจัยที่สำคัญและสอดคล้องกับบทความที่ทำการประเมิน เพื่อให้ผู้นิพนธ์ได้ทบทวนและอ้างถึงเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบทความ
 5. ผู้ประเมินบทความควรแจ้ง หากพบว่ามีส่วนใดของบทความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ซึ่งต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบด้วย

Science and Technology RMUTT Journal 

 


Vol 9, No 2 (2019): July - December 2019

Table of Contents

Pornsuda Pat Piromsuk, Aumpawan Lampet, Supasiri Ourliang, Areerat Arunchai
PDF
1-9
ศิริจันทร์ เวสารัชศาต, วนัสวี กุศล, ปวันรัตน์ ขาวดารา, พนธกร ภัคสุขพิมล
PDF
10-13
อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์, วรนุศย์ ทองพูล, ศราวุธ ใจเย็น, อำพล ใจรักษ์, Hua Shu Hsu
PDF
14-22
Narin Charoenphun, Wiyada Kwanhian
PDF
23-38
อุษารัตน์ คำทับทิม, รัฐพล หงส์เกรียงไกร
PDF
39-53
ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี, วิชริณี สวัสด, สุวรรณี ธูปจีน
PDF
54-67
ภูริเดช อาภาสัตย์, ชมาศ มัทนวงศากร, ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
PDF
68-77
Lapatrada Mungmai, Weeraya Predalikit, Nattapol Aunsri, Nichakan Peerakam
PDF
78-93
ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล, ชุติมา ไทยประดิษฐ์
PDF
94-106
บุณฑริก รอดบำรุง
XML
107-124
มณฑล วิสุทธิ
PDF
125-135
วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา, กิตติศักดิ์ เกิดชาญ, กมลวรรณ มีภูคำ, จรรยาศิริ นครกลาง, ธนากร เนื้อจันทา, ปนิดา หมื่อกา, สุนิสา หงส์ศาลา, ปาณิศา ราชปัญญา, ศิริประภา มงคลมะไฟ
PDF
136-147