การผลิตกระดาษชานอ้อยที่มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียสาเหตุของกลิ่นเท้า

สุจยา ฤทธิศร, ทรงพล จำดิษฐ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) และซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มีรายงานว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการเท้าเหม็นจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis  ทำการทดสอบด้วยวิธีบรอทไมโครไดลูชัน (broth microdilution)  ผลการทดลองพบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ในระดับความเข้มข้นสูงสุดที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ (25 mM) ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ ในขณะที่ซิลเวอร์ไนเตรตมีค่าความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) B. subtilis  S. aureus และ S. epidermidis  เท่ากับ 0.3906  0.7813 และ 0.7813 mM ตามลำดับ และมีค่าความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC)  0.3906  0.7813 และ 0.7813 mM ตามลำดับ เมื่อนำซิลเวอร์ไนเตรตผสมกับสารเคลือบแล้วเคลือบลงบนผิวของกระดาษชานอ้อยที่ผลิตขึ้นเอง พบว่าฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ B. subtilis และ S. epidermidis ของกระดาษที่มีและไม่มีสารเคลือบ (coating agent) ไม่แตกต่างกัน

 


Keywords


ไทเทเนียมไดออกไซด์, ซิลเวอร์ไนเตรต, โรคเท้าเหม็น, กระดาษชานอ้อย, Titanium dioxide, Silver nitrate, Foot odor, Bagasse paper

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj