Category Archive: อบรม

พ.ค. 15

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

20190514sci_02

สาขาวิชาชีววิทยาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด & …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2083

เม.ย. 28

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

20190427sci_24

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยคุณภาพการผล …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2148

มี.ค. 20

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_02

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้าม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2044

เม.ย. 05

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Engineering Applications in a Food System” โดย Prof.Subaramaniam Sathivel

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1453

พ.ค. 08

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1192

พ.ค. 08

โครงการ “คุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นบัณฑิตจิตอาสา”

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1174

พ.ค. 08

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สหกิจศึกษา คณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1172

พ.ค. 08

ประชุมประชาพิจารณ์สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1165

พ.ค. 08

สาขาวิชาชีววิทยาจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOTERO สำหรับการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการใ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1157

พ.ค. 08

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1153

Older posts «