Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1998

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1971

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1949

สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1920

RMUTT the Series วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ให้ข้อมูล : ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1791

แนะนำอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1803

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1805

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1676

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1653

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1474