Category: ข่าวกิจกรรมสาขา

กิจกรรมการสอนให้กับนักเรียนในโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) จังหวัดสิงห์บุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=123

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ ในการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM) สู่ชุมชน

      บูรณาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอนของนักศึกษาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=114

การประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และผู้ช่ว …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=76