บุคลากร

บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 natenapit ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
โทรศัพท์ 0 2549 4143
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail netnapit_k@rmutt.ac.th, jnetnapit@gmail.com

งานบัณฑิตศึกษา

Ratwadee หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
ชื่อ นางสาวรัตน์วดี เล็กเจริญ
โทรศัพท์ 0 2549 4156
E-mail babygril555@gmail.com

งานพัฒนาหลักสูตร

 naraporn หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ ดร.นรพร กลั่นประชา
โทรศัพท์ 0 2549 4158
โทรสาร 0 2549 4159
E-mail wonpen@rmutt.ac.th
 Natjanan เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ นางสาวนัจนันท์ โพธิ์เย็น
โทรศัพท์ 0 2549 4148
โทรสาร 0 2549 4159
E-mail

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.