«

»

พ.ย.
05

การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อปริมาณของโปรตีน ที่ถูกดูดซับและหลุดออกได้ยากบริเวณพื้นผิวของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์

การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อปริมาณของโปรตีน
ที่ถูกดูดซับและหลุดออกได้ยากบริเวณพื้นผิวของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์

ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ดร.มรกต พุทธกาล นางสาวอันชัญ หมวกงาม

 บทนำ

          วัสดุชีวภาพสมัยใหม่ (Advanced Biomaterials) หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Device) ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถทำงานและปรับสภาพเข้ากันได้เมื่อนำไปใช้แทนที่หรือนำไปใช้ในการรักษาที่เกี่ยวข้องกับระบบของสิ่งมีชีวิต (Biocompatibility) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Biocompatibility ถูกควบคุมโดยการตอบสนองทางชีวภาพของระบบสิ่งมีชีวิตสู่วัสดุ โดยมีสมมติฐานหลักที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นหลักพื้นฐานในการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขา Biomaterials-Surface-Science มานานกว่าหลายศตวรรษในส่วนของการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุทางชีวิภาพ ซึ่งกล่าวไว้ว่า  Protein Adsorption เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการการตอบสนองจากระบบสิ่งมีชีวิตสู่วัสดุเทียม  ดังนั้น Biocompatibility จึงมีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการดูดซับของโปรตีน (Protein Adsorption) นั่นเอง โดยข้อมูลตัวอย่างซึ่งสามารถนำมาสนับสนุนสมมติฐานข้างต้นมีทั้งที่เป็นหลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการตอบสนองของระบบสิ่งมีชีวิตต่อวัสดุเทียม และข้อมูลการวิจัยอื่นๆ มากมายในอดีตที่ผ่านมาซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการพัฒนาในส่วนของตัววัสดุเทียม อาทิเช่น การเกิดการแข็งตัวของเลือด (Blood Coagulation) และ การเชื่อมต่อหรือประสานกันของเซลล์ (Cell Adhesion) เป็นต้น  ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการดูดซับของโปรตีน (Protein Adsorption) ทั้งสิ้น

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของ Biocompatibility ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปนั้น จะต้องอาศัยองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างดีในส่วนของความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Protein Adsorption  ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและผลิตวัสดุชีวภาพให้สามารถใช้งานได้ดีภายในระบบของสิ่งมีชีวิต  การอธิบายด้วยความรู้พื้นฐานเดิมหรือด้วยผลการวิจัยเท่าที่ผ่านมา ถือว่ายังไม่เพียงพอและถูกต้องเท่าที่ควร ดังนั้นการทำการศึกษา วิจัย เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน ถือว่ามีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาวัสดุชีวภาพที่มีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล้

รายละเอียดเพิ่มเติม 

การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อปริมาณของโปรตีน ที่ถูกดูดซับและหลุดออกได้ยากบริเวณพื้นผิวของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์
174.4 KiB
491 Downloads
รายละเอียด...

Print Friendly, PDF & Email