«

»

ต.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษา

sci20141013คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา
ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12
วันที่ 19 กันยายน 2557
ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Print Friendly, PDF & Email