«

»

มี.ค.
09

โครงการพัฒนาคุณธรรม ก้าวนำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด (3D) วันที่ 8 มีนาคม 2559

20160308sci_10ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม ก้าวนำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด (3D) เพื่อให้นักศึกษาได้รับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย และยาเสพติด เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิติอย่างมีความสุข โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34151

Print Friendly, PDF & Email