«

»

พ.ค.
26

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีึ่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160525risk_19คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37239

Print Friendly, PDF & Email