«

»

ส.ค.
26

ประชาพิจารณ์ ร่างแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

20160825sci_25พนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่างแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้เกียรติเป็นเป็นธาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40489

Print Friendly, PDF & Email