«

»

มิ.ย.
05

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

innovation2018

เอกสารดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม139.0 KiB284
2. กำหนดการโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม64.9 KiB248
3. เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม192.8 KiB343
4. รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มSTEM77.3 KiB361
5. รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน กลุ่มคอมพิวเตอร์74.6 KiB214
6. ประวัติย่อของคณะผู้จัดทำโครงงาน81.9 KiB209
7. ตัวอย่าง-ปกหน้า89.7 KiB193
8. ตัวอย่าง-ปกใน86.3 KiB211

เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี)

2. ประเภทโครงงาน 4 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์
2.2 กลุ่มคณิตศาสตร์
2.3 กลุ่มคอมพิวเตอร์
2.4 กลุ่ม STEM

3. จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
3.1 ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
3.2 ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน ส่งรายชื่อได้เพียง 1 ทีม 1 โครงงาน
3.3 โครงงาน 1 โครงงานส่งประกวดได้เพียง 1 กลุ่มประเภท

4. วิธีการดำเนินการแข่งขัน
4.1 ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด จากเว็บไซต์ www.sci.rmutt.ac.th และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถส่งได้ 3 ทาง ดังนี้

– ส่งด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและวัดผล (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0 2549 4159

– ส่งผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่   โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sci.rmutt.ac.th หรือ โทร. 0 2549 4156-8

4.2 กรุณาส่งรูปเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 จำนวน 5 ชุด ด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
4.3 ผู้เข้าร่วมประกวดจัดทำป้ายแสดงโครงงานให้ถูกต้องตามแบบ สสวท. โดยประกอบด้วยวัสดุ เป็นแผ่น 3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 60×120 เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด 60×60 เซนติเมตร (ดังรูป)

contest2017-1

4.4 ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถนำโครงงานมาจัดพร้อมแสดงชิ้นงาน ภายในวันประกวด
4.5 โครงงานที่ ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น และต้องเป็น โครงงานที่ ไม่เคยได้รับรางวัลระดับภาคขึ้นไปมาก่อน
4.6 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม

5. รางวัลการประกวด
รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 24 รางวัล ในทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร จำนวน 12 รางวัล

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกทีมจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

07.00 น. – 08.00 น. ติดตั้ง/เตรียม/จัดแสดงผลงาน
08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 16.00 น. คณะกรรมการตัดสินการประกวด
17.00 น. พิธีมอบรางวัล

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.