«

»

มี.ค.
04

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม” อาจารย์อุษณา อารี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง “ภาษาไทยเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” คุณจันทร์เพ็ญ ชัยวงค์ขจร จากบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด บรรยายเรื่อง “กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ” และ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา บรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายฯ การสืบค้นข้อมูล” ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/83683

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.