«

»

ก.ย.
12

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

bannerCNA2

การประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์
“Conference in Number and Analysis (CNA 2019)”
ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number and Analysis (CNA 2019)” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยด้านคณิตศาสตร์และการประยุกต์ ตลอดจนเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจในการวิจัยด้านคณิตศาสตร์ ส่งผลงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อนำเสนอและเข้าร่วมในงาน Conference in Number and Analysis (CNA 2019) โดยผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมประชุม สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://www.cna2019.rmutt.ac.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดของการจัดงานได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4139-40, 02-5494173
หรือทางอีเมล์ cna2019@rmutt.ac.th

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยินดีสนับสนุนให้บุคลากรที่สังกัดในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

CNA2019

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.