«

»

มิ.ย.
26

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2563 และลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์
https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/home.asp

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6311176.5 KiB35
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA6211176.5 KiB67
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA6111176.3 KiB46
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA6011176.2 KiB142

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6311177.2 KiB25
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6311277.2 KiB26
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6211177.2 KiB46
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6211277.3 KiB49
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH6111176.5 KiB45
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH6111276.5 KiB36
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH6011176.8 KiB23
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH6011276.0 KiB17

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6311177.3 KiB36
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6311277.4 KiB15
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6211178.0 KiB45
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6211278.0 KiB20
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI6111177.3 KiB47
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI6111277.5 KiB21
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI6011176.0 KiB24
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI6011276.0 KiB17

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH6311177.8 KiB26
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH6211177.5 KiB29
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH6111177.3 KiB24
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH6011174.8 KiB25

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST6311174.4 KiB27
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST6211177.4 KiB32
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST6111177.4 KiB33
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST6011192.0 KiB22

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311177.2 KiB36
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311277.1 KiB18
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311377.1 KiB19
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211176.7 KiB63
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211276.7 KiB116
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211375.8 KiB45
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111177.0 KiB44
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111277.0 KiB41
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111376.1 KiB22
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS6011174.3 KiB28
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS6011274.8 KiB26

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311176.5 KiB30
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311276.5 KiB20
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311376.5 KiB25
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211176.7 KiB109
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211276.6 KiB134
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211390.8 KiB115
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111177.0 KiB65
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111277.0 KiB68
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111376.9 KiB41
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT6011176.1 KiB18
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT6011275.7 KiB20
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT6012170.5 KiB20

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ชั้นปีที่ 1 BD 6311174.4 KiB51

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 1 STM6311174.8 KiB34

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 แบบเดิม ปรับปรุง

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1690

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.