«

»

มิ.ย.
08

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ด้านการปฏิบัติงาน ทางด้านการศึกษาและบันเทิงฯ  ซึ่งนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันจะได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญา หรือแม้แต่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีการอบรมให้ชาวชุมชนได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ แต่มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่มีโอกาสได้ไปเข้าร่มบอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เหมือนนักเรียนนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  คนกลุ่มไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสแต่ยากที่จะไปร่วมรับการอบรมเหล่านั้น  บุคคลกลุ่มนั้นได้แก่  เด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์ กลุ่มคนที่อยู่ในสถานพินิจหรือสถานกักกัน ชาย-หญิง หรือผู้พิการต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นได้มีโอการได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน เมื่อพวกเขาได้ออกสู่สังคมภายนอก  และปลูกฝังให้บุคคลเหล่านั้นรู้จักใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาสขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ด้อยโอกาส
3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ด้อยโอกาส
4. สร้างเจตคติที่ดีต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยมีเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ อำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่  2-4 มิถุนายน   พ.ศ. 2555 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 ห้อง 1812 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิเวตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี

ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13083

>> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ : <<

Print Friendly, PDF & Email
Sci3
Sci3
sci3(2).pdf
1.1 MiB
282 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.