โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาชีววิทยา

20150408bioสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และนายพวนศักดิ์ หงษ์ทวี ผู้จัดการบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27132

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1182

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.