โครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย  มีการดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Faculty of  Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia  ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยโครงการนี้จะเป็นการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยในระดับคณะ และการจัดทำหลักสูตรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน (joint program) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรร่วมระหว่างสองคณะ และการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิจัยหรือสหกิจศึกษาในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะนำไปสู่การก้าวเป็นคณะและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสากลต่อไป อีกทั้งเป็นการลงนามความร่วมมือระดับคณะ ในการสร้างหลักสูตร Joint Programs ด้านคอมพิวเตอร์ กับ Faculty of  Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย  ระหว่างวันที่  30 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2557

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=654

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.