ผลงานทางวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจยา ฤทธิศร

ผลงานทางวิชาการและวิจัย

  1. การศึกษาคุณภาพน้ำของแม่น้ำยม วารสารวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (พค.-สค.2544)
  2. การใช้จุลินทรีย์และซีโอไลท์ในการลดปริมาณไนโตรเจนจากการเลี้ยงปลาดุกในระบบปิด เผยแพร่ในการประชุมวิชาการในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2550
  3. ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากน้ำชะขยะมูลฝอยด้วยไคโตซานร่วมกับระบบเอสบีอาร์ เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 37(4) 444-453 (2552)
  4. การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเกลียวทองเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช่พื้นบ้าน เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 38(3) 375-385 (2553)
  5. การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพโดยใช้ Trichoderma viride เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ฉบับที่ 3 ปีที่ 40 (กรกฎาคม – กันยายน 2555)
  6. การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพ. เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 18 (2): 161-171.
  7. การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมด้วยเปลือกสับปะรดจาก โรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องเผยแพร่ใน Science and Technology RMUTT Journal.6 (1): 100-108.

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1532