ผลงานทางวิชาการและวิจัย ดร.ดลนภา แก้วภา

ผลงานทางวิชาการและวิจัย

  1. D. Tanunat,  S. Sittipraneed, N. Siwarungson: Cloning and Characterization of Protease gene from Bacillus subtilis TISTR25 in Escherichia coli JM109, Proceeding of 7th FAOBMB Congress, Sydney, Australia, 24-29     September, (1995) POS-1-81.
  2. D. Tanunat, S. Sittipraneed, N. Siwarungson: Characterization of protease gene  from Bacillus subtilis TISTR25 in Escherichia coli JM109, Abstract in the 5th Pacific RIM Biotechnology Conference, Seoul, Korea, 12-15 November, (1996)  42.
  3. D. Tanunat, S Sittipraneed, N Siwarungson:  Cloning and Characterization of  Protease gene from Bacillus subtilis TISTR25 in Escherichia coli JM109, J. Scientific Research, 23, (1998) 51-58.
  4. D. Kaewpa, S. Boonsuepsakul, P. Rongnoparut: Functional Expression of   mosquito NADPH-cytochrome P450 Reductase in Escherichia Coli, J.  Econ.Entomol, 100(3), (2007) 946-953.
  5. S. Sarapusit, D. Kaewpa, C. Xia, P. Rongnoparut, J-J P. Kim: Studies of  Cytochrome P450 Reductase from Anopheles minimus Mosquito. The FASEB  journal, 21, (2007) 825.4
  6. S. Pethuan, N. Jirakanjanakit, S. Saengtharatip, T. Chareonviriyaphap, D. Kaewpa, P. rongnoparut: Biochemical studies of insecticide resistance in Aedes (Stegomyia) aegypti and Aedes (Stegomyia) albopictus (Diptera: Culicidae) in Thailand, Trop Biomed, 24(1) (2007) 7-15.
  7. P. Duangkaew, S. Pethuan, D. Kaewpa, S. Boonsuepsakul, S. Sarapusit, P. Rongnoparut:  Characterization of mosquito CYP6P7 and CYP6AA3: Differences  in Substrate preference and Kinetic properties, Arch insect Biochem, 76, (2011) 1-13. in press
  8. สมพงษ์ แสนเสยา หยานหลิง หัว เสาวภา ชูมณี ดลนภา แก้วภา ชาคร ชินอมรวงศ์ และ กรรณิกา ภาไสย. (2559). ผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline)  และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวไร่พญาลืมแกง. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๔.

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1538