Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย 7-8 ส.ค.58 ณ โรงแรมแคนทารี่เบย์ ระยอง จ.ระยอง
2. ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่ห้า
ประจำปีงบประมาณ 2559
24 ส.ค. 58 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ
3. เดินทางไปเก็บข้อมูลและประชุมหารือการพัฒนาชุมชนด้วยเทคนิคทางชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
18-19 ก.ย.58 ณ จ.สมุทรสาคร
4. เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนอำเภอขนอมด้วยเทคนิคทางชีวภาพ 20 ต.ค. 58 ณ ห้องประชุม 513 ชั้น 5
อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. ขออนุญาตไปรับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 5-6 พ.ย. 58 ณ ม.สุรนารี
6. เข้าร่วมประชุมโครงการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2
16 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
7. ขออนุญาตไปราชการเพื่อเก็บข้อมลงานวิจัย 24-25 พ.ย. 58 ณ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
8. เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิภาคท้องถิ่นอาเซียน 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 58 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกี่ยรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
9. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
23-25 ธ.ค. 58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา
10. ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเก็บงานวิจัย 11 มี.ค. 59 ณ ม.3 ตำบลโคกขาม
11. เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะปฏิบัติและศึกษาการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา 18-22 มี.ค. 59 ณ อบต.เหล่ายาว จ.ลำพูน
12. เข้าร่วมโครงการ การพัฒนา Talent Resources เข้าสู่ Smart University 17-18 มี.ค. 59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท อแนด์ สปา จ.นครนายก
13. เข้าร่วมโครงการศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 18 เม.ย. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเก็บงานวิจัย 20 -21 เม.ย. 59 ณ ม.3 ตำบลโคกขาม
15. เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ) เพื่อความสำเร็จในการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
21 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
16. เข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 15-17 มิ.ย. 59 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
17. ขออนุญาตไปบริการวิชาการ 21 ก.ค. 59 ณ  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2
18. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย 25-26 ก.ค. 59 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1575