Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 อ.มานิดา โชรัมย์

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23-25 ธ.ค.58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2. เข้ารับการอบรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากหลักสูตร 17 ธ.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เข้ารับการอบรมการพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อทำข้อสอบ 22 ม.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนา e-Learning 17-18 มี.ค.59 ณ สวส. มทร.ธัญบุรี
5. เเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ Professional Smary Teacher รองรับแผนพัฒนาระยะยาว 16-17 พ.ค.59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
6. เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา 1 ก.ค. 59 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
7. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทก์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 10 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. อบรมการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน 25 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการสอน ระยะที่ 2 1-4 ส.ค.59 ณ ทวารวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1613