Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท 25 ก.ย. 58 ณ ม.เชียงใหม่
2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23-25 ธ.ค.58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
3. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM และเจรจาความร่วมมือ ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ 9-15 ก.พ.59 ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
4. เข้าร่วมโครงการ การพัฒนา Talent Resources เข้าสู่ Smart University 17-18 มี.ค.59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท อแนด์ สปา  จ.นครนายก
5. เข้าร่วมโครงการศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 18 เม.ย. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยสาหร่ายพิษและตรวจสอบสารพิษจากสาหร่ายในแหล่งน้ำธรรมชาติ 21-24 มิ.ย.59 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา 1 ก.ค. 59 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
11. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทก์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 3 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. เข้าร่วมประชุมวิชาการ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 4-5 ก.ค. 59 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กทม.
13. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทก์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 10 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1614