Print this หน้า

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ วัน เดือน ปี สถานที่จัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เดินทางไปเก็บข้อมูลสถานประกอบการ 4 ส.ค. 58 ณ บ.บางกอกแล็บ บ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ บ.อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ
2. เข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพการวิจัยแบบมุ่งเป้าตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 22 ธ.ค. 58 ณ ห้องประชุมเมธาวี
3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23-25 ธ.ค.58 ณ ฮิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
4. เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ Professional Smary Teacher รองรับแผนพัฒนาระยะยาว 16-17 พ.ค.59 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
5. เข้าร่วมโครงการศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 18 เม.ย. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ) เพื่อความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 21 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
7. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf life evalution) 26-27 พ.ค.59 ณ ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
8. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กิจกรรมที่ 1 8 มิ.ย. 59 ณ คณะศิลปศาสตร์
9. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัจติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 8-9 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุมปทุมธัญญา คณะศิลปศาสตร์
10. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทก์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 3 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง 4-5 ก.ค.59 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม.
12. เข้าร่วมโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทก์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR 10 ก.ค. 59 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=1625