ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับตรวจวัดไนไตร์ท”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับตรวจวัดไนไตร์ท” โดย น.ส.ทัศนีย์ เขม้นกสิกรรม น.ส.วีรวัลคุ์ โฉมปราชญ์ และ น.ส. เนตรชนก ถูกจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ปรีชา มันสลาย และ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2387

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.