ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี เสือเอ็ง และ นางสาววิชสุดา ตั้งทรงเจริญ มหาบัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเคมีนวัตกรรมและหลักสูตรเคมีประยุกต์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2503

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.