ครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาเกิดการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำธรรมะมาใช้ในการเรียน การวิจัยและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดหวานบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=334

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.