ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร คือ คุณประพันธ์ คงจีน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมsc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6336

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=86

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.