Category Archive: ภาพกิจกรรม

มิ.ย. 08

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี

20180607coopchem

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST2-1207 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66074

มิ.ย. 08

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561

20180607coopsci_84

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66018  

พ.ค. 09

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180509coopsci_02

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64794

พ.ค. 09

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

20180508coopsci_25

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64769

พ.ค. 04

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180504coopsci_40

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/64527

ก.พ. 12

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

20180211coopsci_62

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ขุนอินทร์ นายสมชาย แสงใสแก้ว นางสาวสมใจ โต๊ะทอง และนายกฤช เสนามนตรี วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และมาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การนำเสนอผลงาน ประกวดผลงาน และการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59983

ก.พ. 11

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

20180210coopsci_36

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กีรตีบุตร กาญจนเสถียร มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เสริมทักษะและประมวลความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เมื่อวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60050

ก.พ. 06

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

20180203coopsci_69

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงวิเคราะห์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขอบเขตของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ และห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59510

ต.ค. 18

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2560

20171017coopsci_64

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2560 โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 6 ภาควิชา/สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55736

มิ.ย. 15

โครงการปฐมนิเทศ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

20170615coopsci

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/5187

Older posts «

» Newer posts