สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี ผู้จัดการฯ ตัวแทนจากสถาบันนวัตกรรม ทีโอที (TOT Innovation Institute) จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนางานสหกิจศึกษาและหลักสูตร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพการประชุมเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21116