โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

20150418coop_04งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประภาส ทองรัก บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล” อาจารย์วรกวี ชุมวรฐายี บรรยายในหัวข้อ “การนำเสนอและการประกวดและการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” และอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล บรรรยายในหัวข้อ “จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพและการฝึกทักษะการสื่อสาร” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27253