กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2557 และนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

20150527coopsci_18งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2557 และนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา (ออกสอน) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษา ที่ 1/2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง SC1301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28384