นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558

20150603coopsci_08ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ให้เกียรติมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องออดิเทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทนานาชาติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
นายวัชรพล กาพย์พิมาย และนางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ นักศึกษาวิชาชีววิทยา
1ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา

2ประเภทผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น
ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา

3ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
สถาบันนวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

20150603coopsci21

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28852