การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558

20150806coopsci_08ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิัจัยให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29909