โครงการปฐมนิเทศ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/5187