นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตตศาสตร์ จำนวน 1 คน
โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Department of Mathematics, Faculty of Science, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2562  ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นางสาววราภรณ์  กล่ำคำ   รหัสนักศึกษา 115910901059-8

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 3 คน
โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน วันที่13  มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน   2562

1. นายพสธร ฉวีวรณ์    รหัสนักศึกษา    115910903013-3
2. นางสาวกาญจนา ถุงเสน รหัสนักศึกษา    115910903043-0
3. นางสาวกุลณัฐเชียงอินทร์  รหัสนักศึกษา    115910903031-5

ภาควิชาเคมี 4 คน

1. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC) เมืองคากาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  6 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

นายอมรเทพ สนิทไชย รหัสนักศึกษา 115910902047-2

2. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์  รหัสนักศึกษา   115910902005-0

3. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน 13 มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน   2562

1. นางสาวนฤมล กิ่งสุขสันต์ รหัสนักศึกษา    115910902077-9
2. นางสาววราภรณ์ดาบุตร    รหัสนักศึกษา    115910902075-3

สาขาวิชาชีววิทยา 6 คน

1. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  1  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  28  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

นางสาวนันท์นภัส  คำปาน   รหัสนักศึกษา 115910904088-4

2. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน  2562  ถึง  วันที่  30  กันยายน 2562

1. นางสาวภัทรวดี  ชื่นเรือง         รหัสนักศึกษา   115910904102-3
2. นางสาวจุฑารัตน์  โชตนา         รหัสนักศึกษา   115910904014-0

3. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  28  กันยายน พ.ศ. 2562

1. นางสาวแสงเดือน  วัติวงษ์        รหัสนักศึกษา    115910904104-9
2. นางสาวซารีนา  ปานเจริญ        รหัสนักศึกษา    115910904065-2

4. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  1  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  28  เดือน  กันยายน พ.ศ.2562

นางสาวลภัสรดา  สุ่มมาตย์    รหัสนักศึกษา 115910904099-1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน

1. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน 13  มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน   2562

1. นางสาวชลลดาอินแฝง                   รหัสนักศึกษา    115910905047-9
2. นางสาวสุภาพรพันธ์ยา                    รหัสนักศึกษา    115910905001-6
3. นางสาวพิกุลทองกาญจนพิมาย          รหัสนักศึกษา    115910905076-8

2. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National  Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  5  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

1. นายเทพพิทักษ์  นันทนังกุล  รหัสนักศึกษา  115910905032-1
2. นายชนินทร์  รัตนโกสุม   รหัสนักศึกษา 115910905026-3

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 คน

โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน 13  มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน  2562

1. นายวีริศ  คุลีลัง                          รหัสนักศึกษา    115910906043-7
2. นายนนทกร  ภักดีไทย                รหัสนักศึกษา    115910906079-1
3. นายสุริยา  ม่วงแป้น                     รหัสนักศึกษา    115910906048-6

สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 คน

โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Department of Nanotechnology and Informatics, Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation, Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  18  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายนนชวัช  วุฒิกุลธนโรจน์   รหัสนักศึกษา  115910908017-9