ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาสหกิจศีกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/255

ปฏิทิน1.2556 6สาขาวิชา
ปฏิทิน1.2556 6สาขาวิชา
ปฏิทิน1.2556 6สาขาวิชา.pdf
94.4 KiB
529 Downloads
Details...

ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

งสก๐๖

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
21 – 23พ.ค.2556 – นักศึกษาลงทะเบียนสหกิจศึกษา (09-001-302) จำนวน 6 หน่วยกิต     อ.ที่ปรึกษาของชั้นปี และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง
27  พฤษภาคม 2556 – ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (รับใบส่งตัว สก 06-09และสก14-15)    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ (ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์)
    และคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา
29  พฤษภาคม 2556 – ประชุมอาจารย์นิเทศสหกิจ ฯ (ทุกสาขาวิชา ฯ)+จับคู่การนิเทศ     งานสหกิจศึกษา
3 มิ.ย. 2556 เป็นต้นไป  – นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ      รายงานตัวการปฏิบัติงาน
 – เริ่มบันทึกการปฏิบัติงาน      ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
     www.sci.rmutt.ac.th/coop ติดต่อ025494169/025494136
7 มิถุนายน 2556  – จัดทำหนังสือสัญญาการเข้าปฏิบัติงานของนักศึกษา (สก06 ) เฉพาะหน่วยงาน     นักศึกษาส่ง สก 06/07 กลับมายังคณะฯ สัปดาที่1
    /แบบรายละเอียด  การปฏิบัติงาน (สก07)     ส่งมายังหัวหน้างานสหกิจศึกษา ( ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล)
14 มิถุนายน 2556  – จัดทำแผนการปฏิบัติงานนักศึกษา (สก 08)      กลับมายังคณะฯสัปดาห์ที่2
      ส่งมายังหัวหน้างานสหกิจศึกษา ( ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล)
21 มิถุนายน  2556  – ส่งกำหนดโครงร่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก 09)    ส่งกลับมายังคณะฯ สัปดาห์ที่ 3
    ส่งมายังหัวหน้างานสหกิจศึกษา ( ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล)
7 – 20 กันยายน 2556  – นักศึกษาได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอ.นิเทศ และผู้นิเทศ(พี่เลี้ยง)   แบบ (สก13 -16)  รอรับการประเมิน
23 – 27 กันยายน. 2556  – นักศึกษาจัดทำรูปเล่มโรงงานฯ/ตรวจสอบสอบรูปเล่มบันทึกการทำงาน นักศึกษา+พี่เลี้ยง +อาจารย์นิเทศ
    และเสนอต่อพี่เลี้ยง
1 – 3 ตุลาคม  2556  – รายงานตัวกลับและส่งตรวจรูปเล่มรายงาน เตรียมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน นักศึกษา++อาจารย์นิเทศ
7/8 ตุลาคม 2556 – ร่วมปัจฉิมนิเทศ/นำเสนอผลงาน (15%)/ประกวดผลงานสหกิจศึกษา  อาจารย์นิเทศ / เจ้าหน้าที่งานสหกิจ ฯ (ntongyos@gmail.com)
ismarpron@hotmail.com
9 ตุลาคม 2556  – คะแนนปฐมนิเทศ + คะแนนนำเสนอ  รวมคะแนน งานสหกิจศึกษา
10 ตุลาคม 2556  – ส่งแผ่น CD  งานสหกิจศึกษา
 -ส่งรูปเล่มและภาพโปรเตอร์ผู้ชนะเลิศระดับสาขาวิชา

ปฏิทิน1.2556 6สาขาวิชา
ปฏิทิน1.2556 6สาขาวิชา
ปฏิทิน1.2556 6สาขาวิชา.pdf
94.4 KiB
529 Downloads
Details...