วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล เป็นตัวแทนนายธนาดล  อุดมสิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะในการรับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 จากผลงานการควบคุมระบบเครือข่ายและการศึกษาระบบค้าปลีก ในพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 สหกิจศึกษาไทย“กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซี่ยนพลัส” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5610