รายวิชากลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ (ปรับปรุงเมื่อ 16 ต.ค. 62)

รายวิชากลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
1. รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปรับปรุง 2562 (Word File) (ปรับปรุงเมื่อ 16 ต.ค. 62)
2. รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปรับปรุง 2562 (PDF File) (ปรับปรุงเมื่อ 16 ต.ค. 62)