ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เดือนสิงหาคม 2563)

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายจิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์158.6 KiB3

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99170

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ศ.ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร.ชมภู่ ยิ้มโต กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมีประยุกต์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวณฤดี ศรีสว่าง142.4 KiB12
2. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวชลธิชา กลับชม146.4 KiB9
3. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวชยานันท์ โคตรชนะ156.2 KiB12
4. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวลัดดามณี พุทธาทำ152.2 KiB9
5. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวชยานันท์ โคตรชนะ151.6 KiB11
6. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวลัดดามณี พุทธทำ148.7 KiB9
7. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวจินตนา มาสูงเนิน163.3 KiB9

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวณฤดี ศรีสว่าง156.5 KiB12
การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวชลธิชา กลับชม154.6 KiB16

ขยายเวลารับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แผน ก  แบบ ก 1)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก, โครงการ ITAP, โครงการ Talent Mobility ฯลฯ   (สนับสนุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง)
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
 : ทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สาธารณรัฐไต้หวัน/ญี่ปุ่น/เวียดนาม/อินโดนีเซีย– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)(แผน ก  แบบ ก 2)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
(- กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี    – กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม    – กลุ่มวิชาเคมีชีวภาพ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก, โครงการ ITAP, โครงการ Talent Mobility ฯลฯ   (สนับสนุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง)
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
 : ทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สาธารณรัฐไต้หวัน/ญี่ปุ่น/เวียดนาม/อินโดนีเซีย
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

Continue reading

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวสุพัตตรา อาษาวิเศษ145.7 KiB35
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวกรรณิการ์ อาชนะชัย155.1 KiB26
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชฎา โนจิตต์145.0 KiB34
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์143.6 KiB34

ประกาศ ว่าด้วยการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ แบบ ก.2

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ นายณัฐกร รุ่งเรือง
154.3 KiB
37 Downloads
รายละเอียด

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวเนตรนภา กำลังมาก 145.7 KiB36
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายฟารุจน์ สุภนันทิน151.0 KiB37

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวพัชฎา โนจิตต์17.9 KiB42
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์18.1 KiB43