รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การขอเอกสารผ่านระบบอนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายศุภกฤณ์ เจริญสิทธิ์ (18 ก.ย. 63)159.6 KiB7
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายไตรรัตน์ เติมสันเทียะ (18 ก.ย. 63)152.9 KiB6

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร (22 ธ.ค. 63)150.3 KiB5
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุนันทา บุญมาดี (19 พ.ย. 63)151.1 KiB17
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวอัญชลีพร สีบัวน้อย (2 ธ.ค. 63)148.7 KiB7
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุนันทา บุญมาดี (27 พ.ย. 63)156.8 KiB7
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายกฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์ (27 พ.ย. 63)155.8 KiB8

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
01. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวแพรวนภา ต่อมคำ (ก.ย. 63)18.7 KiB26
02. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวแพรวนภา ต่อมคำ (1 ก.ย. 63)157.4 KiB42
03. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวกัลปังหา รัตนไทรแก้ว (18 ก.ย. 63)153.8 KiB36
04.ผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวกัลปังหา รัตนไทรแก้ว (15 ต.ค. 63)147.8 KiB32
05. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวพัฎา โนจิตต์ (21 ต.ค. 63)150.0 KiB36
06. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวพัฎา โนจิตต์ (25 พ.ย. 63)141.2 KiB15
07. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวกรรณิการ์ อาชนะชัย (14 ธ.ค. 63)18.9 KiB8

ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ Languages and Industrial Services Center for Potential Development : LIS CENTER FACULTY OF LIBERAL ARTS : RMUTT

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

abstract digital technology background with network connection lines

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เดือนสิงหาคม 2563)

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายจิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์146.4 KiB42
2. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายจิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์158.6 KiB49
3. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวจินตนา มาสูงเนิน163.1 KiB31

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99170

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ศ.ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร.ชมภู่ ยิ้มโต กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมีประยุกต์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา