รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “การใช้ระบบไอทีสิส (iThesis)”

Continue reading

การขอเอกสารผ่านระบบอนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายศุภกฤณ์ เจริญสิทธิ์ (18 ก.ย. 63)159.6 KiB59
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายไตรรัตน์ เติมสันเทียะ (18 ก.ย. 63)152.9 KiB54

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร (22 ธ.ค. 63)150.3 KiB58
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุนันทา บุญมาดี (19 พ.ย. 63)151.1 KiB62
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวอัญชลีพร สีบัวน้อย (2 ธ.ค. 63)148.7 KiB53
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุนันทา บุญมาดี (27 พ.ย. 63)156.8 KiB52
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายกฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์ (27 พ.ย. 63)155.8 KiB52

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
01. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวแพรวนภา ต่อมคำ (ก.ย. 63)18.7 KiB77
02. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวแพรวนภา ต่อมคำ (1 ก.ย. 63)157.4 KiB108
03. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวกัลปังหา รัตนไทรแก้ว (18 ก.ย. 63)153.8 KiB86
04.ผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวกัลปังหา รัตนไทรแก้ว (15 ต.ค. 63)147.8 KiB78
05. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวพัฎา โนจิตต์ (21 ต.ค. 63)150.0 KiB85
06. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวพัฎา โนจิตต์ (25 พ.ย. 63)141.2 KiB66
07. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวกรรณิการ์ อาชนะชัย (14 ธ.ค. 63)18.9 KiB50

ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ Languages and Industrial Services Center for Potential Development : LIS CENTER FACULTY OF LIBERAL ARTS : RMUTT

Continue reading

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

abstract digital technology background with network connection lines

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เดือนสิงหาคม 2563)

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายจิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์146.4 KiB90
2. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายจิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์158.6 KiB97
3. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวจินตนา มาสูงเนิน163.1 KiB73