รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
01. ประกาศการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวพัฎา โนจิตต์150.0 KiB3
02. ประกาศผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวกัลปังหา รัตนไทรแก้ว147.8 KiB2
03. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวกัลปังหา รัตนไทรแก้ว153.8 KiB11
04. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวแพรวนภา ต่อมคำ18.7 KiB9
05. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวแพรวนภา ต่อมคำ157.4 KiB20

ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ Languages and Industrial Services Center for Potential Development : LIS CENTER FACULTY OF LIBERAL ARTS : RMUTT

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

abstract digital technology background with network connection lines

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เดือนสิงหาคม 2563)

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายจิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์146.4 KiB24
2. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายจิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์158.6 KiB31
3. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวจินตนา มาสูงเนิน163.1 KiB15

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99170

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ศ.ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร.ชมภู่ ยิ้มโต กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมีประยุกต์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวณฤดี ศรีสว่าง142.4 KiB36
2. การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวชลธิชา กลับชม146.4 KiB33
3. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวชยานันท์ โคตรชนะ156.2 KiB44
4. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวลัดดามณี พุทธาทำ152.2 KiB30
5. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวชยานันท์ โคตรชนะ151.6 KiB32
6. การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวลัดดามณี พุทธทำ148.7 KiB35
7. การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวจินตนา มาสูงเนิน163.3 KiB32

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวณฤดี ศรีสว่าง156.5 KiB34
การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวชลธิชา กลับชม154.6 KiB36

ขยายเวลารับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แผน ก  แบบ ก 1)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก, โครงการ ITAP, โครงการ Talent Mobility ฯลฯ   (สนับสนุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง)
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
 : ทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สาธารณรัฐไต้หวัน/ญี่ปุ่น/เวียดนาม/อินโดนีเซีย– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)(แผน ก  แบบ ก 2)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
(- กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี    – กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม    – กลุ่มวิชาเคมีชีวภาพ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก, โครงการ ITAP, โครงการ Talent Mobility ฯลฯ   (สนับสนุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง)
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
 : ทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สาธารณรัฐไต้หวัน/ญี่ปุ่น/เวียดนาม/อินโดนีเซีย
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

Continue reading