ขยายเวลารับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แผน ก  แบบ ก 1)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก, โครงการ ITAP, โครงการ Talent Mobility ฯลฯ   (สนับสนุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง)
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
 : ทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สาธารณรัฐไต้หวัน/ญี่ปุ่น/เวียดนาม/อินโดนีเซีย– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)(แผน ก  แบบ ก 2)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
(- กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี    – กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม    – กลุ่มวิชาเคมีชีวภาพ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก, โครงการ ITAP, โครงการ Talent Mobility ฯลฯ   (สนับสนุนค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง)
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
 : ทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สาธารณรัฐไต้หวัน/ญี่ปุ่น/เวียดนาม/อินโดนีเซีย
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

Continue reading

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวสุพัตตรา อาษาวิเศษ145.7 KiB7
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวกรรณิการ์ อาชนะชัย155.1 KiB2
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชฎา โนจิตต์145.0 KiB10
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์143.6 KiB11

ประกาศ ว่าด้วยการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ แบบ ก.2

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ นายณัฐกร รุ่งเรือง
154.3 KiB
14 Downloads
รายละเอียด

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวเนตรนภา กำลังมาก 145.7 KiB16
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายฟารุจน์ สุภนันทิน151.0 KiB15

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นางสาวพัชฎา โนจิตต์17.9 KiB18
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์18.1 KiB17

ประกาศการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวจิรารัตน์ ลุนคำ
142.6 KiB
22 Downloads
รายละเอียด

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวสุพัตรา มูฮัมหมัดอารี
141.6 KiB
17 Downloads
รายละเอียด

ประกาศการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2 นางสาวจิรารัตน์ ลุนคำ
149.8 KiB
25 Downloads
รายละเอียด

ประกาศการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก.2

การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก.2 นางสาวสุพัตรา มูฮำหมัดอารี
161.3 KiB
38 Downloads
รายละเอียด

ประกาศการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ แบบ ก.2

การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ แบบ ก.2 นายณัฐกร รุ่งเรือง
156.0 KiB
40 Downloads
รายละเอียด