รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7433

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอภาพรวมของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตฯ และเป็นวิทยากรบรรยายการสืบค้นข้อมูล การจำแนกวารสารที่เหมาะสมหรับการตีพิมพ์ และดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นวิทยากรในหัวข้อ การอบรมการใช้โปรแกรม Endnote ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/105475

โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี นางสาวนภพรรณ คุณานุสนธิ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ อบรมการใช้โปรแกรมและระบบ iThesis ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/105460

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ระบบจัดการวิทยานิพนธ์ iThesis

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ระบบจัดการวิทยานิพนธ์ iThesis ในโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams https://bit.ly/2V4LOMh

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “การใช้ระบบไอทีสิส (iThesis)”

Continue reading

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

การขอเอกสารผ่านระบบอนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายศุภกฤณ์ เจริญสิทธิ์ (18 ก.ย. 63)159.6 KiB115
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายไตรรัตน์ เติมสันเทียะ (18 ก.ย. 63)152.9 KiB103

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร (22 ธ.ค. 63)150.3 KiB105
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุนันทา บุญมาดี (19 พ.ย. 63)151.1 KiB109
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวอัญชลีพร สีบัวน้อย (2 ธ.ค. 63)148.7 KiB101
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุนันทา บุญมาดี (27 พ.ย. 63)156.8 KiB102
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายกฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์ (27 พ.ย. 63)155.8 KiB112