การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง ST1-715 ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

รูปภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72846