กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง ST1701 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณศิษย์เก่า: นายภัทรพล นูมหันต์ นายเมธี กิจสนธิ และนายวัชระ ทองสอน และขอขอบคุณอาจารย์ผู้รับผิดชอบและดำเนินการกิจกรรม: ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ และ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ มา ณ โอกาสนี้