ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan ในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการต้อนรับ