สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อฟิสิกส์ประยุกต์ ระบบ TCAS61 รอบที่ 1/2

สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อฟิสิกส์ประยุกต์ ระบบ TCAS61 รอบที่ 1/2

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์สัมภาษณ์นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ในระบบ TCAS61 รอบที่ 1/2 นอกจากนั้นพี่ๆ ฟิสิกส์ประยุกต์ได้มาพูดคุยต้อนรับ แนะแนวสาขาและอาชีพให้กับน้องๆ อีกด้วย