สาขาวิชาฟิสิกส์จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องพลังงานทางเลือก

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องพลังงานทางเลือก

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องพลังงานทางเลือก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 โดยมีทีมวิทยากรคือ อ.วานิช  โสภาสพ ดร.เดี่ยว  อภัยราช ดร.อทิพงศ์  บุตรชานนท์ และ ดร.จักรพันธ์  วัฒนวิกย์กรรม์ ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ และได้นำต้นแบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาสาธิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย เพื่อให้ทางกลุ่มได้นำไปใช้อบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากนั้นทางกลุ่มวิทยากรได้สาธิตการทำกล้วยตากโดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวอีกด้วย