ผลงาน ดร.ภูริพัฒน์ กันธา

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
Name-Surname : Dr.Puripat Kantha
E-mail : puripat_k@rmutt.ac.th, pooripat141@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4192
ห้องทำงาน : ST1703
คุณวุฒิ :
  วท.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.ม.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Research Interested : Piezoelectric Ceramics, Electro-ceramics, Glass-ceramics
รางวัลและผลงาน

 • The best poster presentation at The 7 th RMUTP International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the greeninnovative society (ICON-SCI 2016).

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 • Pengpat, K., Jarupoom, P., Kantha, P., Eitssayeam, S., Intatha, U., Rujijanagul, G., Tunkasiri, T., “Phase Formation and Electrical Properties of Lead-Free Bismuth Sodium Titanate-Potassium Niobate Ceramics”, Current Applied Physics, Volume 8, 2008, 241-245.

 • Kantha, P., Sirisoonthorn, S., Pengpat, K., “The Effect of Processing Parameters on Properties of Bi 2 GeO 5 Glass Ceramics”, Advanced Materials Research, Volume 55-57, 2008, 437-440.

 • Kantha, P., Pengpat, K., Jarupoom, P., Intatha, U., Rujijanagul, G., Tunkasiri, T., “Phase Formation and Electrical Properties of BNLT-BZT Lead-Free Piezoelectric Ceramic System”, Current Applied Physics, Volume 9, 2009, 460-466.

 • Kantha, P., Pengpat, K., Rujijanagul, G., Tunkasiri, T., Eitssayeam, S., Intatha, U., Sirisoonthorn, S., “Effect of Heat Treatment Conditions on Properties of Lead-Free Bi 2 GeO 5 Ferroelectric Glass Ceramics”, AIP Conference Proceedings, Volume 1151, 2009, 166-168.

 • Pisitpipathsin, N., Pengpat, K., Kantha, P., Leenakul, W., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Tunkasiri, T., “Dielectric Properties of Lead-Free Solid Solution of Bi 0.487 Na 0.487 La 0.017 TiO 3 and BaTiO 3 ”, Phase Transitions, Volume 83:10, 2010, 875-883.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Leenakul, W., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Sirisoonthorn, S., Pengpat, K., “Enhanced Electrical Properties of Lead-Free Bi 2 GeO 5 Ferroelectric Glass Ceramics by Thermal Annealing”, Ferroelectrics, Volume 416, 2011, 158-167.

 • Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Inthata, U., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Holland, D., Pengpat, K., “The Influence of Heat Treatment Condition on Electrical Properties of Glass-Ceramics Containing Ferroelectric Lead Bismuth Germanate (Pb 3 Bi 2 (GeO 4 ) 3 )”, Ferroelectrics, Volume 416, 2011, 151-157.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Pengpat, K., Rujijanagul, G., Guo, R., Bhalla, A.S., “Microstructure and Electrical Properties of BaFe 0.5 Nb 0.5 O 3 Doped with GeO 2 (1-5 wt.%)”, Ferroelectrics, Volume 425, 2011, 27-38.

 • Leenakul, W., Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Tawichai, N., Tigunta, S., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Pengpat, K., Munpakdee, A., “Characteristics of 45S5 Bioglass-ceramics Using Natural Raw Materials”, Advanced Materials Research, Volume 506, 2012, 174-177.

 • Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Leenakul, W., Sriprapha, P., Pengpat, K., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., “Effect of BaZr 0.5 Ti 0.5 O 3 Additions on Microstructure and Piezoelectric Properties of Hydroxyapatite Bone”, Advanced Materials Research, Volume 506, 2012, 166-169.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Pengpat, K., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Guo, R., Bhalla, A.S., “Effects of GeO 2 Addition on Physical and Electrical Properties of BaFe 0.5 Nb 0.5 O 3 Ceramic”, Materials Research Bulletin, Volume 47, 2012, 2867-2870.

 • Leenakul, W., Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Rujijanagul, G., Eitssayeam, S., Pengpat, K., “Structural and Magnetic Properties of SiO 2 -CaO- Na 2 O-P 2 O 5 Containing BaO-Fe 2 O 3 Glass-Ceramics”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 325, 2013, 102-106.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Pengpat, K., “Enhanced Electrical Properties of Lead-Free BNLT–BZT Ceramics by Thermal Treatment Technique”, Ceramics International, Volume 39 supplement 1, 2013, S59-S63.

 • Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Pengpat, K., Rujijanagul, G., “Influence of Ca Substitution on Microstructure and Electrical Properties of Ba(Zr,Ti)O 3 Ceramics”, Ceramics International, Volume 39 supplement 1, 2013, S35-S39.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Pengpat, K., “Microstructure and Dielectric Properties of Bismuth Germanate Glass-Ceramics”, Integrated Ferroelectrics, Volume 142(1), 2013, 79-86.

 • Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Guo, R., Bhalla, A.S., Pengpat, K., “Effect of BCZT on Electrical Properties and Bioactivity of 45S5 Bioglass”, Integrated Ferroelectrics, Volume 142(1), 2013, 144-153.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Pengpat, K., Bhalla, A.S., “Influence of Germanium Substitution on Dielectric and Ferroelectric Properties of Ba(Fe 0.5 Nb 0.5 )O 3 Ceramics”, IEEE Conference Proceedings, Volume 6748694, 2013, 130-133.

 • Sratta, Y., Chandarak, S., Unruan, M., Kantha, P., Marungsri, B., Yimnirun, R., Pojprapai, S., “Effect of Temperature on Ferroelectric Properties of Bismuth Ferrite – Barium Titanate”, Integrated Ferroelectrics, Volume 148, 2013, 67-72.

 • Phuetthonglang, A., Marungsri, B., Oonsivilai, A., Kantha, P., Yimnirun, R., Pojprapai, S., “Effect of Heat Treatment on Aging Degradation of the Piezoelectric Properties of Lead Zirconate Titanate”, Integrated Ferroelectrics, Volume 149, 2013, 75-82.

 • Uthaisar, C., Kantha, P., Yimnirun, R., Pojprapai, S., “Effect of Sintering Temperature of Lead-free (K 0.50 Na 0.46 Li 0.04 )(Nb (0.96-x) Sb 0.04 Ta x )O 3 Ceramics on Piezoelectric Properties”, Integrated Ferroelectrics, Volume 149, 2013, 114-120.

 • Butnoi, P., Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Bintachitt, P., Pengpat, K., “Phase Transition and Dielectric Properties of PNNZT-BNLT Ceramics”, Ferroelectrics, Volume 452, 2013, 1-6.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Pengpat, K., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Guo, R., Bhalla, A.S., “Dielectric Relaxation and Electrical Properties of Lead-free Perovskite BaGe x (Fe 0.5 Nb 0.5 ) 1-x O 3 Ceramic”, Ferroelectrics, Volume 473, 2014, 1-12.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Eitssayeam, S., Pengpat, K., Pojprapai, S., “Structure and Dielectric Properties of Lead-Free BaSn 0.1 Ti 0.9 O 3 -BaFe 0.5 Nb 0.5 O 3 Ceramics”, Ferroelectrics, Volume 458, 2014, 83-90.

 • Tigunta, S., Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Tunkasiri, T., Pengpat, K., “Electrical Properties of Calcium Phosphate/BZT Bioglass-Ceramics Prepared by Incorporation Method”, Ferroelectrics, Volume 459, 2014, 188-194.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Pengpat, K., Eitssayeam, S., Pojprapai, S., “Structural and Electrical Properties of BZT-added BNLT Ceramics”, Ceramics International, Volume 40, 2014, 4251-4256.

 • Bateni, N.H., Hamidon, M.N., Matori, K.A., Pojprapai, S., Kantha, P., “Electrical Evaluation of Ceramic Obtained from White Rice Husk Ash and Soda Lime Silica Glass for Electronic Applications”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Volume 25, 2014, 5491–5495.

 • Pisitpipathsin, N., Kantha, P., Pengpat, K., Promsawut, M., Pojprapai, S., “Effect of KNbO 3on Physical and Electrical Properties of Lead-Free BaTiO 3 Ceramic”, Ceramics International, Volume 41, 2015, 3639-3646.

 • Kantha, P., Pisitpipathsin, N., Promsawat, M., Petnoi, N., Jiansirisomboon, S., Pengpat, K., Pojprapai, S., "The Effect of BZT Doping on Phase Formation, Dielectric and Ferroelectric Properties of BNLT Ceramics", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Volume 26, 2015, 8456-8463.