ฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 11

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 11 ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เดี่ยว อภัยราช
จำนวนนักศึกษา : 6 คน

รหัสนักศึกษา : 116210908001-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐริกา แปรกลาง
ชื่อเล่น : ฝ้าย
รหัสนักศึกษา :116210908005-8
ชื่อ-สกุล : นางสาวเดียรดา ดำหลง
ชื่อเล่น : ไซนุล
รหัสนักศึกษา :116210908007-4
ชื่อ-สกุล : นายอมเรศ นาดี
ชื่อเล่น : เวฟ
รหัสนักศึกษา :116210908009-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวพินทุ์สุดา วสุวรวงศ์
ชื่อเล่น : เฟิร์ส
รหัสนักศึกษา :116210908011-6
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนัญญา กล้วยทอง
ชื่อเล่น : จิ
รหัสนักศึกษา :116210908012-4
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ สุขสมบูรณ์
ชื่อเล่น : เติล